บทความวิจัย

บทความวิจัย

File Description
pdf หลักการสำหรับใช้ตรวจสอบการบริหารรัฐกิจ ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์, เบญญาภา อัจฉฤกษ์
pdf เศรษฐกิจฐานรากกับการบริหารจัดการตามบทบาทของภาวะผู้นำ พิชิต ปุริมาตร, ไพวรรณ ปุริมาตร, พระครูปลัด นิเวช ชินวโร (จงแจ้งกลาง)
pdf ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาลของภาครัฐ ชุมพล เพ็งศิริ , พระครูปลัด นิเวช ชินวโร (จงแจ้งกลาง)
pdf พุทธธรรม การเปิดประตูสู่การสื่อสารทางการเมืองไทยปัจจุบัน ไพรัตน์ ฉิมหาด พิชิต ปุริมาตร เบญญาภา อัจฉฤกษ์
pdf การเมืองภาคประชาชนตามวิถีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ภาณุรัตน์ ดีเสมอ, พิชิต ปุริมาตร
pdf การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผ้าไหมของชุมชนในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ไพวรรณ ปุริมาตร เบญญาภา อัจฤกษ์
pdf การปกครองแบบประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัตน์ ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์
pdf การปกครองคณะสงฆ์ไทยกับทิศทางใหม่ทางการปกครอง พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล ไพวรรณ ปุริมาตร ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ พระครูปลัด นิเวช ชินวโร (จงแจ้งกลาง)
pdf การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพรหมวิหาร ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข นางสาวณัฏฐกานต์ หงษ์กุลเศรษฐ์
pdf 25 ปี พุทธรัฐศาสตร์พัฒนาทุนมนุษย์ศตวรรษที่ 21 พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล, พระอินทรนุช สุวณฺโณ และพระสมุห์ธงชัย สุนฺทราจาโร
pdf การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันโดยใช้บทฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์ พระสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท(พรมสิทธิ์) ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก จำนงค์ ปุผาลา
pdf การใช้กิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ พระสิทธิศักดิ ์ ธมฺมทายาโท
pdf แนวทางการจัดการศึกษาของศาสนทายาทในบริบทของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 พระสิทธิศักดิ์ พรมสิทธิ์ และคณะ
pdf การศึกษาภาษาถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาตามแนวภูมิศาสตร์ พระสิทธิสักดิ์ ธมฺมทายาโท(พรมสิทธิ์) และคณะ
pdf การศึกษาเครื่องสักการะหรือเครื่องประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงใต้ พระครูภัทรจิตตาภรณ์ พระครูอัครศีลวิสุทธิ์ มนัสพล ยังทะเล
pdf บทความ Earnings Quality, Corporate Governance Structure and Corporate Social Performance of Manufacturing Companies Listed on the Stock Exchange of Thailand -ดร.ประสพฤกษ์ ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
pdf คุณลักษณะของครูตามแนวพระพุทธศาสนา ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
pdf การจัดระเบียบสังคมตามแนวสิงคาลกสูตร ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
pdf หลักสัปปุริสธรรมเพื่อการบริหารจัดการชุมชน พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ ดร.สิรภพ สวนดง
pdf ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฏก-ดร.เสฐียร ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
pdf ศึกษาวิเคราะห์หลักปฏิรูปเทสวาสะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พระครูสุวรรณกิตยาภิรักษ์ ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, ดร
pdf ศึกษารูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมของพระครูธีรธรรมรัต (สมยศ กรวยสวัสดิ์) พระมหาขุนเดช เตชรํสี (ศรีเตชะ) ดร. ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
pdf ศึกษาการสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวพุทธของพระสงฆ์ในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พระธนธาดา รตนปญฺโญ ( ซุ่นกลาง ) ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์ พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร.
pdf แนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยตามหลักสังคหวัตถุ ๔ นายสมพร อาจหยุด ดร. ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
pdf แนวทางการใช้หลักโยนิโสมนสิการเพื่อลดปัญหาการเสพสื่อเทคโนโลยีในสังคมไทย พระอธิการนิรันดร กนฺตสีโล (ขอนาคกลาง) พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, ดร. ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
pdf ความเชื่อพระพุทธศาสนาในปราสาทหินพิมาย ดร.สิรภพ สวนดง ดร.สงวน หล้าโพนทัน พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.
pdf การศึกษาอานิสงส์ของกุศลธรรมต่อการเกิดในสุคติภูมิที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย พระพลากร อธิมุตฺโต (รังสี) ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
pdf การศึกษาเปรียบเทียบสมถกัมมัฏฐานในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกับคัมภีร์วิมุตติมรรค พระชาติชาย ภูมิธมฺโม (ณรงค์สระน้อย) ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน ดร.สิรภพ สวนดง
pdf การบริหารตามแนวพุทธาภิบาลของโรงเรียนปัญญาประทีป พระมหาสุพร รกฺขิตฺธมฺโม ภาณุวัชร พัทธาดนย์ สราวุธ สายจันมา เบญจมาศ สุวรรณวงศ์
pdf บทบาทของพามิลาตามแนวคิดสตรีนิยมในนวนิยายวงศาคณาญาติ พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน
pdf บทบาทของพระสีวลีกับความสัมพันธ์ในความเชื่อเรื่องโชคลาภที่ปรากฏในสังคมไทย พระชรันดร์ สาระกูล
pdf กระบวนการการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุลและ ไพวรรณ ปุริมาตร
pdf บทความวิชาการพระจำลอง พระจำลอง เตชธโร (ศรีวิลัย) ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
pdf บทความพันโทญานกร พันโท ญาณกร ธิติบุณยกร พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์
pdf บทความพระอรรถดิษ พระอธิการอัถดิษฐ์ ตธมฺโม (รายณะสุข) ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
pdf บทความพระอธิการยอดยิ่ง พระอธิการยอดยิ่ง สุจิตฺโต (ปุราตะโน) ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
pdf บทความนายประภาส นายประภาส ฃัยนิพพันธุ์ ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์ พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร.
pdf บทความท่านพระสมุสำราญ พระสมุห์สำรำญ ฐำนจำโร (คูณทะเล) ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
pdf บทความท่านพระฉัตรชัย อคฺคปญฺโญ (พุทธกลาง) พระฉัตรชัย อคฺคปญฺโญ (พุทธกลาง) ดร.สิรภพ สวนดง
pdf บทความท่านกรทิพย์ พระกรทิพย์ อกิญจโน (พอยัน) ดร.สิรภพ สวนดง
pdf บทความวิจัยท่านพระจันทรศรี-1 พระจันทร์ศรี อินฺทโชโต (บุญเสริม) พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร. ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์
pdf จริยศาสตร์ของตัวแทนประกันภัยกับการวางแผ ดร.ประวิทย์ บุญใจ
pdf ๐๖ บทความท่านรุ่งโรจน์ พระรุ่งโรจน์ จารุธมฺโม (เก่งกระโทก) พระมหาสุพัฒน์ วิชิราวุโธ, ดร. ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
pdf 04 บทความ ดร.ไพวรรณ ไพวรรณ ปุริมาตร และ เบญญาภา อัจฉฤกษ์
pdf 03บทความ ดร.พิชิต ปุริมาตร พิชิต ปุริมาตร
pdf ๐๐๓ บทความประสพฤกษ์ ที่๒ ๒๕ม.ค. ๒๕๖๑ ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ ดร.ชุติมา นาคประสิทธิ์
pdf ๐๐๒ บทความประสพฤกษ์ที่๑ ๒๔ ม.ค.๖๑ ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ ดร.ชุติมา นาคประสิทธิ์
pdf 01บทความ อ.ชุติพนธ์ วงศ์อมรวิทย์ + อ.ไพรัตน์ อ.ชุติพนธ์ วงศ์อมรวิทย์ + อ.ไพรัตน์
pdf รายงานการวิจัยเรื่องสมถกัมมัฏฐานในฐานะเป็นบาทฐานของมโนมยิทธิ ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดันและคณะ
pdf การพัฒนาการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาของสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมฯ พระครูภัทรจิตตาภรณ์
pdf การเผยแพร่ธรรมะผ่านระบบหอกระจายเสียงของชุมชนวัดโพธิ์ศรีแก้วบ้านก้านเหลืองดงฯ พระครูสิทธิสารธรรมและดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
pdf การประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการจัดการน้ำเพื่อส่งเสริมการเกษตรของชุมชนลุ่มน้ำมูลฯ มนัสพล ยังทะเล
pdf ศึกษาวิเคราะห์สัปปายะเพื่อสนับสนุนการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท พระสมุห์วิชาญ ทีปธมฺโมและดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
pdf ศึกษาปรียบเทียบทฤษฎีการปกครองของเพลโตกับพระเจ้าอโศกมหาราช พระสุเมียส คมฺภีรปญฺโญและพระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.
pdf วิเคราะห์การเผชิญความตายอย่างสงบตามหลักมรณสติในพระพุทธศาสนาเถรวาท พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร.
pdf ครุกรรมฝ่ายดีในพระพุทธศาสนา เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี
pdf ศึกษาเปรียบเทียบความกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญากับความกตัญญูกตเวทีในปรัชญาขงจื้อ พระชัชพล พฺรหฺมโชโต ดร.เสรี ศรีงามและดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
pdf การวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต(ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พระพจน์ กิตฺติปุญฺโญและพระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.
pdf การปรับใช้โอสถในเภสัชชขันธกะเพื่อการรักษาโรคในปัจจุบัน พระครูอุดมวรปัญญาและดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
pdf วิเคราะห์การเจริญสติตามแนวทางของติชนัทฮันห์เทียบเคียงพระพุทธศาสนาเถรวาท ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์
pdf วิเคราะห์แนวคิดเรื่องการระลึกชาติกับความรู้ติดตัวมาแต่กำเนิดในพุทธปรัชญาเถรวาท พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.
pdf รูปแบบและการสอนวิปัสสนากัมมัฎฐานของพระครูวิมลสารวิสุทธิ์(แก่น อนงฺคโณ) พระครูสุภาจารคุต และ ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
pdf ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, ดร.
pdf แนวคิดเรื่องการจัดระเบียบสังคมในสิงคาลกสูตร พระพีรานุวัฒน์ อริยานุวตฺโต, ดร.
pdf แนวคิดเกี่ยวกับอริยสัจ 4 ตามหลักพุทธปรัชญา ดร.เสรี ศรีงาม
pdf แนวคิดการเผยแผ่คำสอนพุทธศาสนากับหน้าที่ของนักวางแผนการเงิน ดร.ประวิทย์ บุญใจ
pdf ไตรสิกขากับการพัฒนาคุณภาพความเป็นมนุษย์ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท, ผศ.ดร.
pdf การศึกษาขันติบารมีของพระโพธิสัตว์ กรณีศึกษาพระจันทกุมาร พระครูวิบูลปัญโญภาสและพระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, ดร.
pdf การทำบุญอุทิศในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
pdf การตีความคำสอนเรื่องอิทัปปัจจยตาของพุทธทาสภิกขุ ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
pdf พฤติกรรมและความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธธรรมฯ ดร.วินัย ภูมิสุขและคณะ
pdf การสังเคราะห์องค์ความรู้การสอนแต่งแปลบาลีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ พระเมธีสุตาภรณ์, ผศ.ดร. ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร
pdf การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่แหล่งท่องเที่ยวทางพุทธธรรมฯ ดร.ประพันธ์ นึกประโทก ผศ.ดร.ปฎิภาณ์ มหรรธนาธิบดี ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข
pdf การบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาเพื่อการบริหารงานท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมฯ ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล ดร.พัสกร จิตตรัตน์ ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร
pdf รูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาฯ ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร และคณะ
pdf ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร ดร.พัสกร จิตตรัตน์
pdf รูปแบบและกระบวนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง ผศ.ดร.ปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท
pdf รูปแบบการพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา พระเมธีสุตาภรณ์, ผศ.ดร. ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข
pdf การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระเมธีสุตาภรณ์,ดร. และคณะ
pdf การบูรณาการหลักการดูแลสุขภาพตามหลักพระพุทธศาสนาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำวัด ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร
pdf การสร้างเกณฑ์มาตรการดำเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดันและคณะ