ผู้บริหารและบุคลากร

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร.

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

สำนักวิชาการ มจร. วิทยาเขตนครราชสีมา

ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา

นางสาวนันทพร ดิษกิ่ง

นักวิชาการศึกษา

สำนักวิชาการ มจร. วิทยาเขตนครราชสีมา

นายวรนุช แบบนา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สำนักวิชาการ มจร. วิทยาเขตนครราชสีมา