หน้าหลัก

บทความวิจัย มจร โคราช

สารสนเทศงานวิจัย มจร โคราช

รายงานการวิจัย มจร โคราช

หนังสือและ
คู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


แจ้งโครงการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่”


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 14


ขอเชิญนักวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ในงานสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ “วิสาขบูชาโลก”


การเตรียมยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม


ขอแจ้งนักวิจัยรายงานวิจัยความก้าวหน้า ครั้งที่ 6/66 (ทุนส่วนงาน/ทุนงบการวิจัยสกสว. )


ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖