ภาพกิจกรรม : วันเกษียนอายุการทำงาน

0
49

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ได้จัดงาน “วันกตัญญู”
รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ณ อาคารรัชดานุสรณ์ (B) ชั้น ๕ ห้องประชุมพระเทพสีมาภรณ์