ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา
419 บ้านหัวถนน  ตำบลหัวทะเล  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 044-924556, 044-924557 ,044264560