รองอธิการบดี

พระครูศรีปรัยัติวิสุทธิ์
(โกวิท อภิปุญฺโญ)
รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา