รองอธิการบดี

พระเทพสีมาภรณ์
(วันชัย  กนฺตจารี)
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา