รองอธิการบดี

พระศรีวัชรวิสุทธิ์, ดร.
(โกวิท อภิปุญฺโญ)
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา