ติดต่อประสานงาน

ติดต่อประสานงาน

นางสาวฉัตรสุดา   มุ่งเขตกลาง

เจ้าหน้าที่ครูพระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา

โทรศัพท์  082-7534897

อีเมล์  white_kik02@hotmail.com