ผู้บริหารตรวจเยี่ยมปรับปรุงห้องเรียน ป.โท รัฐศาสตร์

คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมปรับปรุงห้องเรียน ป.โท รัฐศาสตร์  พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา เมตตาตรวจเยี่ยมห้องเรียน ป.โท รัฐศาสตร์ อาคาร บี  ๔๐๓ มจร. วิทยาเขตนครราชสีมา 
ผู้บริหารตรวจเยี่ยมปรับปรุงห้องเรียน ป.โท รัฐศาสตร์

หนังสือ ก.พ.รับรองหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

หนังสือ ก.พ.รับรองหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

แรงศรัทธาและเชื่อมั่นต่อการจัดการศึกษา มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา

แรงศรัทธาต่อการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร,หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและการจัดการเชิงพุทธ พระสงฆ์และประชาชนสนใจสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก  สวนกระแสยุคโควิด ๑๙  นิสิตสมัครเรียน มจร วิทยาเขตนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รวม ๑๒๘ รูปหรือคน ป.ตรี รัฐศาสตร์ บรรพชิต ๒๖ รูป   
แรงศรัทธาและเชื่อมั่นต่อการจัดการศึกษา มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา

ปรับปรุงห้องเรียนปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ปรับปรุงห้องเรียนปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)  เตรียมความพร้อมแบบเรียนในชั้นเรียน  และเรียนในระบบออนไลน์
ปรับปรุงห้องเรียนปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาตรี – โท ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาตรี - โท ปีการศึกษา 2564 ✏️#ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) ✏️#ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ?บรรพชิต (เรียนวันจันทร์-วันอังคาร) ?คฤหัสถ์ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) ✏️#ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.บ.) (เรียนวันจันทร์-วันอังคาร) สอบถามเพิ่มเติม ดร.ชุติพนธ์ 0642895915
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาตรี – โท ปีการศึกษา 2564

ก้าวสู่อนาคต เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ป.โท)

รัฐศาสตร  วิทยาเขตนครราชสีมา  รับตรวจความพร้อมเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ป.โท)
ก้าวสู่อนาคต เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ป.โท)

สร้างคน สร้างชาติ รัฐศาสตร์สามัคคี สร้างคนดีสู่สังคม

สร้างคน สร้างชาติ รัฐศาสตร์สามัคคี สร้างคนดีสู่สังคม

รศ.มจร โคราช ไปต่อไม่รอแล้ว

รศ.มจร โคราช ไปต่อไม่รอแล้ว

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากส่วนงานในมหาวิทยาลัย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากส่วนงานในมหาวิทยาลัย

Sorry, this feed is currently unavailable or does not exists anymore.

 • ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Modul)”
  Posted by mcunkr on มีนาคม 20, 2023 at 9:54 am

  กิจกรรมประจำเดือนมกราคมอบรม เรื่อง “ระบบงานสมาชิกห้องสมุดและงานยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Modul)” ส่วนหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมประจำเดือนมกราคม เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร เรื่อง “ระบบงานสมาชิกห้องสมุดและงานยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Modul)” ผ่านโปรแกรม ZOOM วิทยากร โดย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบริการ ส่วนหอสมุดกลาง 1. พระมหาทองจันทร์ กตคุโณ นักจัดการงานทั่วไป 2. พระจวน สิริวฑฺฒโน นักจัดการงานทั่วไป 3. นางสาวยศวดี อารมณ์ดี บรรณารักษ์ 4. นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 รูป/คน ประเด็น/เนื้อหา 1. การสมัครสมาชิก/แก้ไขข้อมูลสมาชิกห้องสมุด 2. … ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Modul)” Read More » […]

 • กิจกรรมพูดคุย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
  Posted by mcunkr on มีนาคม 20, 2023 at 9:53 am

  กิจกรรมพูดคุย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การติดตามทวงถามหนังสือเกินกำหนด/ค้างส่ง”  รวมเข้าชม 1,999 , เข้าชมวันนี้ 32 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-11.15 น.            ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมพูดคุย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การติดตามทวงถามหนังสือเกินกำหนด/ค้างส่ง” ผ่านระบบออนไลน์           โดยเนื้อหาเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย แชร์ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานติดตามหนังสือเกินกำหนด/ค้างส่ง ของห้องสมุดแต่ละแห่ง เพื่อเป็นข้อมูล แนวทางในการปฏิบัติงาน พัฒนางาน และหาแนวทางแก้ปัญหาของห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยต่อไป            นำเสวนา/ดำเนินกิจกรรม โดย นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ บรรณารักษ์ชำนาญการ ส่วนหอสมุดกลาง            ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย … กิจกรรมพูดคุย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) Read More » […]

 • จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  Posted by mcunkr on มีนาคม 20, 2023 at 9:51 am

  จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เรื่อง “ระบบงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) และการออกรายงาน (Report)” ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น.             ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เรื่อง “ระบบงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) และการออกรายงาน (Report)” ผ่านระบบออนไลน์         โดยมีวิทยากร ประกอบไปด้วย นางสาวยศวดี อารมณ์ดี บรรณารักษ์ และ นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ส่วนหอสมุดกลาง         ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 52 รูป/คน       &nbs […]

 • นิมนต์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
  Posted by dhawara on กรกฎาคม 18, 2017 at 4:30 pm

  […]

 • ขอนัดประชุมอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.นครราชสีมา
  Posted by dhawara on พฤษภาคม 29, 2017 at 5:57 am

  […]

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
419 บ้านหัวถนน ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 044-924556, 044-924557 ,044264560