สอบปลายภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๖๖

การสอบปลายภาคการศึกษา ที่๑/๒๕๖๖ โดยมีท่านพระมหาสุพัฒน์ วชิราวุโธ ร.ศ. ดร. เจ้าอาวาสวัดโบสถ์คงคาล้อม พร้อมคณะศรัทธาร่วมถวายอาหารเพลแด่พระนิสิตที่ทำการสอบ คณะแม่ชี/นิสิต มอบกาแฟเครื่องดื่มและเครื่องตัดหญ้าไว้ใช้ในกิจการ
สอบปลายภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๖๖

กิจกรรม/การเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

กิจกรรม/การเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

๒๘สิงหาคม๒๕๖๖ อาจารย์แม่ผู้อุทิศตน ถวายความรู้พระนิสิตแล้วยังถวายอาหารเพลแก่นิสิตและคณาจารย์

๒๘สิงหาคม๒๕๖๖ อาจารย์แม่ผู้อุทิศตน ถวายความรู้พระนิสิตแล้วยังถวายอาหารเพลแก่นิสิตและคณาจารย์

๑๑สิงหาคม๒๕๖๖พิธีสามีจิกรรม ของกลุ่มนิสิต จังหวัดนครนายก

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ในเขตปกครองจังหวัดนครนายก หลักสูตร ป.บส. .ปริญญาตรี ปริญญาโท ร่วมเข้าพิธีทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  แก่พระเดชพระคุณท่าน พระเทพวชิรโสภณ เจ้าคณะภาค ๑๒ และ  พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก  
๑๑สิงหาคม๒๕๖๖พิธีสามีจิกรรม ของกลุ่มนิสิต จังหวัดนครนายก

๔สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พระนักศึกษา ป.บส.ทำสามีจิกรรม เจ้าคณะจังหวัดนครนายก

คณะพระนักศึกษาหลักสูตรใบประกาศณียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ทำสามีจิกรรม ท่านเจ้าคุณพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหม์ณีพระอารามหลวง(วัดหลวงพ่อปากแดง)
๔สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พระนักศึกษา ป.บส.ทำสามีจิกรรม เจ้าคณะจังหวัดนครนายก

การเรียนการสอนแบบอบอุ่นในห้องเรียน

บรรยากาศในห้องเรียน ปริญญาตรี ความอบอุ่นในคณะสังคม
การเรียนการสอนแบบอบอุ่นในห้องเรียน

หลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ

ความอบอุ่นในห้องเรียนปริญญาโท คณะสังคมศาสตร สาขาการจัดการเชิงพุทธ
หลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ

คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์

เปิดการเรียนการสอนนิสิต ระดับปริญญาตรี ปี 1-2-3 อาจารย์ณัฐกานต์สอนนิสิต ปี 1 การจัดการเชิงพุทธ และสาขารัฐศาสตร์ ดร.อาจารย์ชุติพนธ์สอนนิสิต ปี 1 การจัดการเชิงพุทธ และสาขารัฐศาสตร์ }); });

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากส่วนงานในมหาวิทยาลัย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากส่วนงานในมหาวิทยาลัย

 • การสืบค้นด้วย link.gale.com
  Posted by mcunkr on มีนาคม 22, 2023 at 9:10 am

  https://link.gale.com/apps/menu?u=thmcu&id=religious […]

 • การสืบค้นด้วย galepages.com-thmcu
  Posted by mcunkr on มีนาคม 22, 2023 at 9:08 am

  https://www.galepages.com/thmcu […]

 • การสืบค้นด้วย elibrary
  Posted by mcunkr on มีนาคม 22, 2023 at 9:03 am

  https://elibrary-mcunm.cu-elibrary.com/ […]

 • ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Modul)”
  Posted by mcunkr on มีนาคม 20, 2023 at 9:54 am

  กิจกรรมประจำเดือนมกราคมอบรม เรื่อง “ระบบงานสมาชิกห้องสมุดและงานยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Modul)” ส่วนหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมประจำเดือนมกราคม เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร เรื่อง “ระบบงานสมาชิกห้องสมุดและงานยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Modul)” ผ่านโปรแกรม ZOOM วิทยากร โดย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบริการ ส่วนหอสมุดกลาง 1. พระมหาทองจันทร์ กตคุโณ นักจัดการงานทั่วไป 2. พระจวน สิริวฑฺฒโน นักจัดการงานทั่วไป 3. นางสาวยศวดี อารมณ์ดี บรรณารักษ์ 4. นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 รูป/คน ประเด็น/เนื้อหา 1. การสมัครสมาชิก/แก้ไขข้อมูลสมาชิกห้องสมุด 2. […]

 • กิจกรรมพูดคุย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
  Posted by mcunkr on มีนาคม 20, 2023 at 9:53 am

  กิจกรรมพูดคุย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การติดตามทวงถามหนังสือเกินกำหนด/ค้างส่ง”  รวมเข้าชม 1,999 , เข้าชมวันนี้ 32 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-11.15 น.            ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมพูดคุย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การติดตามทวงถามหนังสือเกินกำหนด/ค้างส่ง” ผ่านระบบออนไลน์           โดยเนื้อหาเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย แชร์ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานติดตามหนังสือเกินกำหนด/ค้างส่ง ของห้องสมุดแต่ละแห่ง เพื่อเป็นข้อมูล แนวทางในการปฏิบัติงาน พัฒนางาน และหาแนวทางแก้ปัญหาของห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยต่อไป            นำเสวนา/ดำเนินกิจกรรม โดย นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ บรรณารักษ์ชำนาญการ ส่วนหอสมุดกลาง            ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย […]

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
419 บ้านหัวถนน ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 044-924556, 044-924557 ,044264560