วันอังคาร, พฤศจิกายน 30, 2021

สำนักงานวิทยาเขต

นายคม ณีสูงเนิน

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา

นางสาวเขมิกา ทองอารีกูล

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา

ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

นางทัศนนันท์ ภูมิสุข

ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

พระสีหราชสมาจารมุนี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวีระศักดิ์ ตะไลกลาง

นักจัดการงานทั่วไป

นส.เบญจวรรณ์ เทียนขุนทด

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายธนกิจ ณีสูงเนิน

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุวลี คงเพ็ชรพะเนา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายวิฑูรย์ เพียรวิชัยกุล

พนักงานขับรถ

นางสำรวย กองมะเริง

นักการภารโรง

นางสังวาลย์ ปาจิต

นักการภารโรง

นางสาวสมจิตร ไขโพธิ์

นักการภารโรง

นางชิด อ้นมะเริง

นักการภารโรง

สำนักวิชาการ

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร.

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

พระครูปลัดวินัย วชิรญาโณ

นักจัดการงานทั่วไป

นางวาสนา เถาว์พุดซา

บรรณารักษ์

นางสาวศิริพร หาญพิชัย

บรรณารักษ์

นายวรนุช แบบนา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายคำนวน ไทยอัฐวิถี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนันทพร ดิษกิ่ง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวฉัตรสุดา มุ่งเขตกลาง

เจ้าหน้าที่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

วิทยาลัยสงฆ์

พระเมธีสุตาภรณ์, ผศ.ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์

พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

พระสมุห์วีระชน อุตฺตโร

นักจัดการงานทั่วไป

นายณัฐพนธ์ เบ้าคำ

นักจัดการงานทั่วไป

นายเกรียงไกร พินยารัก

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวโสระยา ไทยอัฐวิถี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต