เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร

0
123

เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร

     ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา (peer-review) ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ มจร สุรนารีสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา สามารถเข้าอ่านรายะเอียดการเตรียมต้นฉบับ ขั้นตอนการสมัคร และส่งบทความผ่านระบบได้ที่
https://so14.tci-thaijo.org/index.php/msjkorat

เปิดรับตลอดปี ทั้งบุคคลภายในและภายนอก

หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 064 806 0444 หรือที่อีเมล์ journalkorat66@gmail.com