ภาพกิจกรรม : การจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักวิชาการและแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

0
26

โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติ”การจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักวิชาการและแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ พระเทพสีมาภรณ์ (๕๐๔)