วันอาทิตย์, กรกฎาคม 3, 2022

ขั้นตอนดำเนินการสมัครเรียน

 1. สมัครเรียนออนไลน์ผ่านระบบ
 2. พิมพ์ใบชำระค่าสมัคร200บ.(จ่ายที่เค้าน์เตอร์การเงินเท่านั้น!)
 3. เข้าเช็คระบบสมัครเรียนออนไลน์เพื่อพิมพ์ใบประจำตัวผู้เข้าสอบ
 4. ติดรูปถ่ายในใบประจำตัวผู้เข้าสอบ และนำมาใช้ในวันสอบ
 5. รายงานตัวผ่านระบบภายหลังประกาศผลสอบ
 6. พร้อมส่งสำเนาหลักฐานการสมัคร (ที่ห้องทะเบียน205)

เอกสารสำคัญในการรับสมัคร

 1. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ใบ รบ.1 ป. 2 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 3. สำเนาหนังสือสุทธิ(ภิกษุ สามเณร) หรือสำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 4. สำเนาใบแต่งตั้งพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรม 2 ชุด (เฉพาะหลักสูตรสำหรับสังฆาธิการ)
 5. สำเนาเปรียญธรรม 3 ประโยค (เฉพาะผู้ที่นำ ปธ.3 สมัครเข้าเรียน)

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือ
 • เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค แต่ต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
 • เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
 • เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 • เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) หรือ
 • เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
 • เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอก และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต ยกเว้น ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร  สาขาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง  และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาภาษาบาลี ที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 • เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำหนด
 • ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ  เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย