งานห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

https://nkr.mcu.ac.th/lib/

Read More

งานทะเบียนและวัดผล

https://regweb.mcu.ac.th/registrar/login.asp

Read More

งานประกันคุณภาพการศึกษา

https://nkr.mcu.ac.th/qa/

Read More

ภาพกิจกรรมการสอบวันการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมากำหนดสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ระหว่างวันที่ ๙-๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ขอแสดงความยินดีแด่ พระครูวิริยธรรมานุศาสก์(สมจิต พุทธวิริโย) เนื่องในโอกาส เข้ารับพระราชทาน ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีแด่ พระครูวิริยธรรมานุศาสก์(สมจิต พุทธวิริโย) อาจารย์ประจำ มจร. วิทยาเขตนครราชสีมา เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ รุ่นที่ 50/2วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร เนื่องในโอกาส เข้ารับพระราชทาน ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชสลิตกุล ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558