ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

- งานธุรการสำนักงาน
- งานมาตรฐานการศึกษา
- งานส่งเสริมการวิจัย/ผลิตตำราวิชาการ
- งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา

Read More

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

- งานรับเข้านิสิตใหม่
- งานทะเบียนนิสิต
- งานวัดผลการศึกษา
- งานวางแผนและพัฒนาทะเบียน

Read More

ฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีฯ

- งานห้องสมุด
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- งานโสตทัศนูปกรณ์

Read More

ฝ่ายครูพระสอนศีลธรรมฯ

- งานครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
- งานอบรมครูพระสอนศีลธรรม
- งานคัดเลือกสอบเข้าครูพระฯ
- งานเอกสารผลงานครูพระฯ

Read More