ภาพกิจกรรม : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

0
140

พิธีทักษิณานุปาทาน มอบทุนการศึกษา สามีจิกรรม
และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖
(อาคาร C พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ))
****************

นำโดย
พระพรหมวชิรนายก, ดร.
ประธานสภาวิทยาเขตนครราชสีมา
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑
พระเทพสีมาภรณ์, ดร.
ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
พระศรีวัชรวิสุทธิ์, ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา