โครงการซ้อมรับประสาทปริญญาบัตร ประจาปี ๒๕๖๒

0
171

โครงการซ้อมรับประสาทปริญญาบัตร ประจาปี ๒๕๖๒
พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๙
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนคราชสีมาณ หอประชุมอาคารพระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ชั้น ๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (แรม ๑๓ ค่า เดือน ๕)