ภาพกิจกรรม : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (แบบออนไลน์)

0
160

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (แบบออนไลน์)
ภายใต้หัวข้อ “พระพุทธศาสนาจริยธรรม และ AI”
The 1st NKRMCU National Conference “Buddhism Morality and AI”
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา และสถาบันเครือข่าย
วันพฤหัสบดีที่ 19 19 ตุลาคม พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุมพระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป