โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ภาพลักษณ์และผลงานอันทรงคุณค่า : สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

0
10

สำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา และคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา ร่วมกับ วัดบ้านเสมา ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ภาพลักษณ์และผลงานอันทรงคุณค่า : สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ วัดบ้านเสมา ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิต บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ มีมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์กระทง และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา กับ บ้าน วัด โรงเรียน บ้านเสมา และชุมชนข้างเคียง ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ใช้ทักษะความสามารถในการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกระทง อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค วิธีการในการประดิษฐ์กระทงร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการท่านอื่นๆ อีกทั้งได้ร่วมทำบุญ เนื่องจากกระทงที่ประดิษฐ์ ได้นำไปให้ชาวบ้านที่มาร่วมงานได้บูชาซึ่งปัจจัยที่ได้รับทั้งหมดได้ถวายวัดบ้านเสมาเพื่อใช้ในการพัฒนาวัดสืบไป