ประเพณีทอดกฐิน ณ มจร.โคราช ปี๒๕๖๕

0
114

ประเพณีทอดกฐิน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                            วิทยาเขตนครราชสีมา                                                  วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕