ภาพกิจกรรม : โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2565

0
136

   โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2565      ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 หลักสูตรพระพุทธศาสนา, ปรัชญา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

(สามารถดาวโหลดภาพได้ที่ https://drive.google.com/…/12Ke7jQENH… โดยนายเก่ง แสนดี)