โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ๒๕๖๔

0
43

สำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา ร่วมกับ โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) และวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิต บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติวัด วิถีชีวิตชุมชน บุคคลสำคัญ และเพื่อสืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบไป โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติวัด ชุมชน และบุคคลสำคัญในท้องถิ่น อาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นถิ่น วิถีการตีหม้อบ้านตลาด และการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในโรงเรียนโดยมีวิทยากรที่ร่วมเสวนา บรรยายให้ความรู้เป็นผู้มีประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ สานสานให้กับเยาวชน คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป และยังมีกิจกรรมสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นถิ่นให้ผู้เข้าร่วมโครงการสาสมารถแสวงหาความรู้จากการปฏิบัติจริง