โครงการอบรมพระสังฆาธิการเพื่ออนุรักษ์ศาสนวัตถุ ๒๕๖๔

0
14

สำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา และคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา ร่วมกับ วัดบ้านเสมา ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการอบรม          พระสังฆาธิการเพื่ออนุรักษ์ศาสนวัตถุ โดยแบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมการดำเนินงานงานภาคปฏิบัติโดยการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บอนุรักษ์ศาสนวัตถุ คัมภีร์โบราณ วัดบ้านเสมาให้ถูกต้องและเป็นระบบ โดยการจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่  ซึ่งเป็นการต่อยอดงานวิจัย ของ ท่าน ผศ.ดร.เสฐียร  ทั่งทองมะดัน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ และกิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ จัดขึ้นในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔  ณ วัดบ้านเสมา ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความรู้พระสังฆาธิการ พระสงฆ์ และผู้เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศาสนวัตถุ และเป็นการอนุรักษ์คัมภีร์โบราณด้านพุทธศาสนา ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าอาวาสวัดบ้านเสมา, คณะสงฆ์ พระสังฆาธิการในเขตอำเภอขามสะแกแสง ตลอดจนคณะครูอาจารย์ และผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตวัดบ้านเสมา ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี และถือเป็นโครงการนำร่องในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนวัตถุ คัมภีร์โบราณ ที่มีอยู่ภายในวัดได้อย่างถูกต้อง