ระบบบริหารจัดการจัดการหลักสูตร (e-TQF) และระบบ(e-Portfoio)

0
154

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการจัดการหลักสูตร (e-TQF) และระบบแฟ้มสะสมผลงาน (e-Portfolio)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒