โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

0
189

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๒

“การเป็นผู้นำองค์กรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒