ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการแต่งตั้งประธานสภานิสิต ปีการศึกษา 2560

0
267

#ประธานสภานิสิต’มจร.วิทยาเขตนครราชสีมารูปใหม่…
– พระพิชัย พนฺธมุตฺโต/สิงหพล
น.ธ.เอก, อายุ ๓๔ ปี,๖ พรรษา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตำแย ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา,
-นิสิตปี ๓ คณะสังคมศาสตร์ มจร. ได้รับเลือกตั้งเป็น “ประธานสภานิสิต” มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา
รองประธานสภานิสิต
รองประธานสภานิสิต คนที่ 2