#ประกาศ นิมนต์พระสอนศีลธรรมในโรงจังหวัดนครราชสีมาที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมระห…

0
38


#ประกาศ
นิมนต์พระสอนศีลธรรมในโรงจังหวัดนครราชสีมาที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (พักค้างคืน) ณ ห้องประชุมพระราชสีมาภรณ์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษารัชดานุสรณ์ มจร วิทยาเขตนครราชสีมา
Facebook : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา