เอกสารสำหรับนิสิต

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
doc คู่มือนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ655
doc เอกสารขอสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ272
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม427
jpg ใบขอแก้ F273
jpg ใบขอแก้ I265
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต120
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต118
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา70
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี75
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ157
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน346
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต68
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา70
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา77
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์70
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ84
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท69
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต104
pdf 014คำร้องทั่วไป183
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ61
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา312
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ78
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง86
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด101
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์61