เอกสารดาวน์โหลด

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
pdf คู่มือระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน83
pdf ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน51
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-นิสิต-ปก92
pdf หลักเกณณการปฏิบัติศาสนกิจ46
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-เจ้าหน้าที่57
pdf คู่มือตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๑48
pdf คู่มือนิสิต2560 ฉบับนครราชสีมา55
pdf หลักสูตรพระพุทธศาสนา256054
pdf หลักสูตรภาษาอังกฤษ256052
pdf หลักสูตรรัฐศาสตร์255961
pdf หลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ255949
pdf คู่มือการใช้งานระบบMCU e-Learning for e-Testing(สำหรับผู้สอน)49
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้สอน)46
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน)51
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม1096
jpg ใบขอแก้ F484
jpg ใบขอแก้ I534
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต229
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต220
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา173
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี163
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ251
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน516
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต159
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา177
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา165
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์159
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ177
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท169
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต197
pdf 014คำร้องทั่วไป306
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ140
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา443
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ154
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง196
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด183
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์150