เอกสารสำหรับนิสิต

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
doc คู่มือนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ737
doc เอกสารขอสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ320
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม598
jpg ใบขอแก้ F327
jpg ใบขอแก้ I334
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต134
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต134
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา91
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี88
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ176
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน384
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต83
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา83
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา90
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์86
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ102
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท84
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต124
pdf 014คำร้องทั่วไป211
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ76
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา349
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ93
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง113
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด116
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์75