เอกสารสำหรับนิสิต

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
doc คู่มือนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ699
doc เอกสารขอสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ286
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม483
jpg ใบขอแก้ F303
jpg ใบขอแก้ I298
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต128
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต126
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา82
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี82
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ165
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน363
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต76
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา77
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา84
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์78
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ92
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท76
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต114
pdf 014คำร้องทั่วไป199
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ68
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา339
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ85
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง106
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด108
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์69