เอกสารดาวน์โหลด

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
pdf คู่มือระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน108
pdf ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน70
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-นิสิต-ปก114
pdf หลักเกณณการปฏิบัติศาสนกิจ65
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-เจ้าหน้าที่77
pdf คู่มือตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๑66
pdf คู่มือนิสิต2560 ฉบับนครราชสีมา71
pdf หลักสูตรพระพุทธศาสนา256075
pdf หลักสูตรภาษาอังกฤษ256069
pdf หลักสูตรรัฐศาสตร์255980
pdf หลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ255967
pdf คู่มือการใช้งานระบบMCU e-Learning for e-Testing(สำหรับผู้สอน)66
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้สอน)64
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน)73
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม1142
jpg ใบขอแก้ F503
jpg ใบขอแก้ I555
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต245
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต240
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา193
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี183
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ269
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน540
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต177
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา196
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา187
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์178
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ197
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท187
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต216
pdf 014คำร้องทั่วไป325
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ158
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา462
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ178
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง215
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด205
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์166