เอกสารสำหรับนิสิต

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
doc คู่มือนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ756
doc เอกสารขอสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ329
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม660
jpg ใบขอแก้ F347
jpg ใบขอแก้ I359
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต159
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต138
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา94
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี92
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ181
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน396
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต87
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา86
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา93
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์90
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ106
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท89
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต126
pdf 014คำร้องทั่วไป216
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ78
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา352
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ96
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง116
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด119
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์78