เอกสารสำหรับนิสิต

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
doc คู่มือนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ725
doc เอกสารขอสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ310
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม531
jpg ใบขอแก้ F315
jpg ใบขอแก้ I316
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต132
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต130
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา87
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี84
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ173
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน370
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต81
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา80
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา86
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์84
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ96
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท80
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต118
pdf 014คำร้องทั่วไป207
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ73
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา345
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ91
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง111
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด113
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์73