เอกสารดาวน์โหลด

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
pdf พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปร130
pdf คู่มือกำกับห้องสอบภาคเรียนที่-1-ปี2563 - สมบูร132
pdf รวมไฟล์คู่มือนิสิต126
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้สอน)190
pdf หลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ2559204
pdf คู่มือตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๑197
pdf หลักเกณณการปฏิบัติศาสนกิจ202
pdf คู่มือการใช้งานระบบMCU e-Learning for e-Testing(สำหรับผู้สอน)197
pdf หลักสูตรภาษาอังกฤษ2560213
pdf คู่มือนิสิต2560 ฉบับนครราชสีมา206
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน)203
pdf ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน224
pdf หลักสูตรพระพุทธศาสนา2560208
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-เจ้าหน้าที่215
pdf หลักสูตรรัฐศาสตร์2559410
pdf คู่มือระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน243
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-นิสิต-ปก286
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ289
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์305
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต318
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์313
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ307
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี308
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา327
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา330
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท327
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ337
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา335
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด339
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง347
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต353
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต389
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต377
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ404
pdf 014คำร้องทั่วไป483
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา603
jpg ใบขอแก้ F658
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน686
jpg ใบขอแก้ I705
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม1359