เอกสารสำหรับนิสิต

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
doc คู่มือนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ630
doc เอกสารขอสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ261
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม373
jpg ใบขอแก้ F252
jpg ใบขอแก้ I232
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต117
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต114
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา67
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี71
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ152
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน318
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต66
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา68
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา74
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์65
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ82
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท62
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต101
pdf 014คำร้องทั่วไป172
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ59
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา300
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ75
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง84
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด97
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์59