เอกสารดาวน์โหลด

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
pdf พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปร2
pdf คู่มือกำกับห้องสอบภาคเรียนที่-1-ปี2563 - สมบูร2
pdf รวมไฟล์คู่มือนิสิต1
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้สอน)75
pdf หลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ255978
pdf คู่มือตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๑78
pdf หลักเกณณการปฏิบัติศาสนกิจ79
pdf คู่มือการใช้งานระบบMCU e-Learning for e-Testing(สำหรับผู้สอน)80
pdf หลักสูตรภาษาอังกฤษ256084
pdf คู่มือนิสิต2560 ฉบับนครราชสีมา82
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน)84
pdf ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน85
pdf หลักสูตรพระพุทธศาสนา256087
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-เจ้าหน้าที่89
pdf หลักสูตรรัฐศาสตร์255989
pdf คู่มือระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน125
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-นิสิต-ปก134
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ170
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์178
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต191
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์189
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ192
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี192
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา201
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา206
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท205
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ209
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา215
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด220
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง226
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต231
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต257
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต258
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ281
pdf 014คำร้องทั่วไป338
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา475
jpg ใบขอแก้ F518
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน556
jpg ใบขอแก้ I568
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม1177