เอกสารดาวน์โหลด

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
pdf คู่มือระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน53
pdf ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน29
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-นิสิต-ปก46
pdf หลักเกณณการปฏิบัติศาสนกิจ30
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-เจ้าหน้าที่35
pdf คู่มือตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๑30
pdf คู่มือนิสิต2560 ฉบับนครราชสีมา30
pdf หลักสูตรพระพุทธศาสนา256035
pdf หลักสูตรภาษาอังกฤษ256029
pdf หลักสูตรรัฐศาสตร์255937
pdf หลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ255928
pdf คู่มือการใช้งานระบบMCU e-Learning for e-Testing(สำหรับผู้สอน)25
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้สอน)28
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน)30
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม970
jpg ใบขอแก้ F455
jpg ใบขอแก้ I499
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต210
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต202
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา156
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี145
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ235
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน482
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต142
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา157
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา149
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์134
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ155
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท144
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต180
pdf 014คำร้องทั่วไป278
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ122
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา411
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ138
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง176
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด163
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์132