เอกสารดาวน์โหลด

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
pdf คู่มือระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน40
pdf ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน17
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-นิสิต-ปก28
pdf หลักเกณณการปฏิบัติศาสนกิจ15
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-เจ้าหน้าที่19
pdf คู่มือตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๑13
pdf คู่มือนิสิต2560 ฉบับนครราชสีมา16
pdf หลักสูตรพระพุทธศาสนา256019
pdf หลักสูตรภาษาอังกฤษ256013
pdf หลักสูตรรัฐศาสตร์255919
pdf หลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ255913
pdf คู่มือการใช้งานระบบMCU e-Learning for e-Testing(สำหรับผู้สอน)14
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้สอน)12
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน)16
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม871
jpg ใบขอแก้ F417
jpg ใบขอแก้ I466
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต192
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต187
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา140
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี131
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ223
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน456
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต129
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา135
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา126
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์123
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ142
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท130
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต163
pdf 014คำร้องทั่วไป263
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ107
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา398
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ125
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง148
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด149
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์115