เอกสารสำหรับนิสิต

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
doc คู่มือนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ786
doc เอกสารขอสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ338
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม697
jpg ใบขอแก้ F357
jpg ใบขอแก้ I382
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต171
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต152
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา109
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี103
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ192
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน404
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต98
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา106
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา104
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์94
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ115
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท98
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต134
pdf 014คำร้องทั่วไป224
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ84
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา364
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ105
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง122
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด122
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์86