เอกสารสำหรับนิสิต

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
doc คู่มือนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ806
doc เอกสารขอสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ347
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม741
jpg ใบขอแก้ F365
jpg ใบขอแก้ I408
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต177
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต162
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา120
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี110
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ200
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน419
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต110
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา116
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา110
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์103
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ122
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท108
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต143
pdf 014คำร้องทั่วไป235
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ92
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา379
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ110
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง128
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด130
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์96