เอกสารสำหรับนิสิต

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
doc คู่มือนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ611
doc เอกสารขอสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ255
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม348
jpg ใบขอแก้ F239
jpg ใบขอแก้ I212
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต112
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต110
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา65
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี69
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ148
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน315
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต63
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา65
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา71
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์62
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ80
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท58
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต98
pdf 014คำร้องทั่วไป168
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ56
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา297
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ72
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง77
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด94
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์57