เอกสารดาวน์โหลด

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
pdf คู่มือระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน6
pdf ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน2
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-นิสิต-ปก3
pdf หลักเกณณการปฏิบัติศาสนกิจ4
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-เจ้าหน้าที่2
pdf คู่มือตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๑2
pdf คู่มือนิสิต2560 ฉบับนครราชสีมา2
pdf หลักสูตรพระพุทธศาสนา25604
pdf หลักสูตรภาษาอังกฤษ25603
pdf หลักสูตรรัฐศาสตร์25593
pdf หลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ25592
pdf คู่มือการใช้งานระบบMCU e-Learning for e-Testing(สำหรับผู้สอน)3
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้สอน)2
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน)2
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม786
jpg ใบขอแก้ F370
jpg ใบขอแก้ I424
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต179
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต169
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา126
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี117
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ205
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน431
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต115
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา120
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา114
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์107
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ129
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท114
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต147
pdf 014คำร้องทั่วไป240
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ94
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา384
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ113
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง134
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด137
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์100