เอกสารดาวน์โหลด

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
pdf พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปร26
pdf คู่มือกำกับห้องสอบภาคเรียนที่-1-ปี2563 - สมบูร14
pdf รวมไฟล์คู่มือนิสิต15
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้สอน)84
pdf หลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ255991
pdf คู่มือตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๑90
pdf หลักเกณณการปฏิบัติศาสนกิจ90
pdf คู่มือการใช้งานระบบMCU e-Learning for e-Testing(สำหรับผู้สอน)96
pdf หลักสูตรภาษาอังกฤษ256098
pdf คู่มือนิสิต2560 ฉบับนครราชสีมา94
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน)97
pdf ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน97
pdf หลักสูตรพระพุทธศาสนา2560100
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-เจ้าหน้าที่103
pdf หลักสูตรรัฐศาสตร์2559118
pdf คู่มือระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน134
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-นิสิต-ปก146
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ181
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์191
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต204
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์203
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ204
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี203
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา211
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา218
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท216
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ226
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา229
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด231
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง238
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต244
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต272
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต275
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ296
pdf 014คำร้องทั่วไป358
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา491
jpg ใบขอแก้ F538
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน574
jpg ใบขอแก้ I589
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม1211