เอกสารสำหรับนิสิต

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
doc คู่มือนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ584
doc เอกสารขอสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ249
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม321
jpg ใบขอแก้ F226
jpg ใบขอแก้ I199
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต109
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต107
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา59
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี67
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ141
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน277
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต59
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา62
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา70
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์58
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ76
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท57
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต93
pdf 014คำร้องทั่วไป156
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ51
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา290
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ71
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง75
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด92
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์53