เอกสารดาวน์โหลด

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
pdf คู่มือระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน51
pdf ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน27
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-นิสิต-ปก43
pdf หลักเกณณการปฏิบัติศาสนกิจ26
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-เจ้าหน้าที่32
pdf คู่มือตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๑25
pdf คู่มือนิสิต2560 ฉบับนครราชสีมา26
pdf หลักสูตรพระพุทธศาสนา256029
pdf หลักสูตรภาษาอังกฤษ256023
pdf หลักสูตรรัฐศาสตร์255932
pdf หลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ255924
pdf คู่มือการใช้งานระบบMCU e-Learning for e-Testing(สำหรับผู้สอน)23
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้สอน)24
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน)26
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม922
jpg ใบขอแก้ F437
jpg ใบขอแก้ I489
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต204
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต198
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา151
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี141
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ231
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน475
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต139
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา152
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา141
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์132
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ151
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท138
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต176
pdf 014คำร้องทั่วไป271
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ117
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา408
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ135
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง167
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด157
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์125