เอกสารดาวน์โหลด

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
pdf คู่มือระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน61
pdf ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน33
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-นิสิต-ปก55
pdf หลักเกณณการปฏิบัติศาสนกิจ34
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-เจ้าหน้าที่40
pdf คู่มือตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๑35
pdf คู่มือนิสิต2560 ฉบับนครราชสีมา37
pdf หลักสูตรพระพุทธศาสนา256039
pdf หลักสูตรภาษาอังกฤษ256035
pdf หลักสูตรรัฐศาสตร์255943
pdf หลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ255933
pdf คู่มือการใช้งานระบบMCU e-Learning for e-Testing(สำหรับผู้สอน)34
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้สอน)33
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน)38
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม1035
jpg ใบขอแก้ F467
jpg ใบขอแก้ I511
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต215
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต208
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา161
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี152
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ240
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน486
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต147
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา163
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา153
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์140
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ161
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท149
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต187
pdf 014คำร้องทั่วไป285
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ127
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา425
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ143
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง183
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด170
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์139