เอกสารดาวน์โหลด

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
pdf คู่มือระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน27
pdf ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน9
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-นิสิต-ปก19
pdf หลักเกณณการปฏิบัติศาสนกิจ11
pdf คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติศาสนกิจ-เจ้าหน้าที่12
pdf คู่มือตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๑8
pdf คู่มือนิสิต2560 ฉบับนครราชสีมา11
pdf หลักสูตรพระพุทธศาสนา256011
pdf หลักสูตรภาษาอังกฤษ25608
pdf หลักสูตรรัฐศาสตร์255913
pdf หลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ25599
pdf คู่มือการใช้งานระบบMCU e-Learning for e-Testing(สำหรับผู้สอน)9
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้สอน)8
pdf คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้เรียน)9
jpg ใบขอลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม820
jpg ใบขอแก้ F378
jpg ใบขอแก้ I444
pdf 01แบบสำรวจประวัตินิสิต189
pdf 02ใบรายงานตัวนิสิต181
pdf 04คำขอเพิ่มถอนรายวิชา132
pdf 05คำร้องขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี126
pdf 06คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ215
pdf 07คำร้องขอลาระหว่างเรียน438
pdf 08คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต124
pdf 09คำร้องขอโอนผลการศึกษา128
pdf 010คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา121
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนจากพระนิสิตไปเรียนร่วมกับคฤหัสถ์115
pdf 011คำร้องขอย้ายโอนสังกัดคณะ138
pdf 012คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี-โท125
pdf 013คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต158
pdf 014คำร้องทั่วไป251
pdf 015แบบพิจารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ102
pdf 016คำร้องขอจบการศึกษา393
pdf 017คำร้องขอเข้าศึกษาต่อ122
pdf 0018แบบขอสอบภายหลัง142
pdf 018คำร้องขอย้ายโอนสังกัด146
pdf 019คำร้องขอเข้าสอบสัมภาษณ์110