วันอาทิตย์, กรกฎาคม 3, 2022

เอกสารสำคัญในการรับสมัคร

1. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองวุฒิ
2. สำเนาใบแสดงผลคะแนนรายวิชา (Transcript)
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4. สำเนาใบสุทธิ/บัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน

กำหนดการรับสมัคร

- รับสมัคร วันนี้ – 10 มิถุนายน 2560
- สอบข้อเขียน วันที่ 16 มิถุนายน 2560
- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 มิถุนายน 2560
- ประกาศผลสอบเข้าศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2560
- ปฐมนิเทศ วันที่ 25 มิถุนายน 2560