องค์กรนิสิต

reunionองค์กรนิสิต ประกอบไปด้วย หน่วยงาน 3 หน่วย คือ
1.สภานิสิต
2.องค์กรบริหารนิสิต
3.ชมรมนิสิต