หน้าหลัก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิธีทำงานแบบ Best Practice

วิธี ทำงานที่เป็น best practice คือ วิธีทำงานที่เกิดผลง

การจัดการความรู้ กับ องค์กรเรียนรู้

การ จัดการความรู้ กับองค์กรเรียนรู้ เป็น 2 หน้า ของเหรี

หลักการสำคัญ 4 ประการของการจัดการความรู้

ให้คนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิด ทำงานร่วมกันอย่างสร้

คุณธรรม 8 ประการของการจัดการความรู้

1. ศีลธรรมพื้นฐาน ศีลธรรมพื้นฐานของสังคมคือการเคารพศักด

คนสำคัญที่ดำเนินการจัดการความรู้

คนสำคัญที่ดำเนินการจัดการความรู้ ๑. ผู้บริหารสูงสุด (CE

การจัดการความรู้คืออะไร

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) การจัดการค