ภาพกิจกรรม : พิธีซ้อมรับปริญญา มจร โคราช 2566

0
226

พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๖
บัณฑิต รุ่น ๖๘ , มหาบัณฑิต รุ่น ๓๓ , ดุษฎีบัณฑิต รุ่น ๑๙ และประกาศนียบัตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ณ อาคารเอนกประสงค์ (โดม)
วันอาทิตย์ ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
โดยการนำของ พระเดชพระคุณ พระศรีวัชรวิสุทธิ์, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตฯ ใหม่ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ด้วย