วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024

สาขาวิชาพระพุทศาสนา

พระครูใบฏีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท, ผศ.ดร.

ประธานหลักสูตร

พระครูอัครศีลวิสุทธิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูภัทรจิตตาภรณ์, ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.มนัสพล ยังทะเล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางสาวโสระยา ไทยอัฐวิถี

อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

พระครูปริยัติธรรมานุศาสก์

ประธานหลักสูตร

พระครูวิริยธรรมานุศาสก์, ดร.

อาจารย์ประจำ

ผศ.อัมพร เจือจันทร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์พิพัฒน์ภาศน์ บุญเทียน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูกิตติสุตคุณ, ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระชรันดร์ ธีรวโร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์

ประธานหลักสูตร

ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.สิทธิศักดิ์ พรหมสิทธิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูปริยัติสโมธาน, ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล

ประธานหลักสูตร

พระครูสุตภัทรบัณฑิต, รศ.ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ณัฏฐกานต์ หงษ์กุลเศรษฐ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ธนเดช เอื้อศรี

อาจารย์ประจำ

ดร.เบญญาภา อัจฉฤกษ์

อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

อาจารย์ไพรัตน์ เอิบสำโรง

ประธานหลักสูตร

พระอินทร์นุช สุวณฺโณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูขันติธรรมธารี, ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข

อาจารย์ประจำ

พระครูปริยัตยารักษ์, ดร.

อาจารย์ประจำ

หลักสูตรพระพุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร.

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ณัฐพล เบ้าคำ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรพระพุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, รศ.ดร.

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.เกรียงไกร พินยารัก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.

ประธานหลักสูตร

หลักสูตรพระพุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

พระครูรปริยัติวิสุทธิบัณฑิต, ดร.

ประธานหลักสูตร

ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรพระพุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

พระสมห์ธงชัย สุนฺทราจาโร, ดร.

ประธานหลักสูตร

พระครูบรรพตภาวนาวิธาน, ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.สุริยะ มาธรรม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรพระพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน

ประธานหลักสูตร

พระศรีวัชรวิสุทธิ์, ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ฆริศา ไซอ่ำเอี่ยม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรพระพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

ผศ.ดร.เกรียงไกร พินยารักษ์

ประธานหลักสูตร

พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, รศ.ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

https://www.padslakecounty.org/wp-content/uploads/rekomendasi-situs-slot-gacor-gampang-menang/

https://orbitatechnology.com.co/wp-includes/slot-gacor/

https://threeguru.com/wp-content/uploads/situs-slot-gacor-gampang-menang/

https://consultarsaldodetarjetavisavalealimentos.com.ar/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang/

https://volpeuomo.it/

https://worthingtongalleries.com/SG/

https://ihealzy.com/wp-includes/slot-gacor/

https://triviatodayanswers.com/wp-includes/slot-gacor/

https://www.ippoedixon.com/wp-content/uploads/sg/

https://equimedicyfisioterapia.com/wp-includes/slot-gacor/

https://razatechofficial.com/wp-includes/slot-bonus/

https://almanhaperfumes.com/wp-includes/situs-slot-gacor/

https://tribunadovale.com.br/wp-includes/slot-gacor/

https://remacarts.shop/

https://kokoss.ro/wp-includes/slot-gacor/

Situs Slot Gacor

https://almanhaperfumes.com/wp-includes/situs-slot-gacor/

https://rumahasyam.com/sbobet88/

https://threeguru.com/wp-content/uploads/slot-bonus-new-member/

https://universalremotescode.com/slot-gacor/

https://distribuidoradragon.com/slot-bonus/

https://ecoqld.com/slot-bonus/

https://quotestube.com/wp-includes/bocoran-situs-slot-gacor/

https://accespedia.com/wp-content/uploads/slot-bonus/

https://citi.edu.mn/wp-includes/link-slot-gacor-terbaru/