วันอังคาร, พฤษภาคม 17, 2022

สาขาวิชาพระพุทศาสนา

พระครูใบฏีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท, ผศ.ดร.

ประธานหลักสูตร

พระเมธีสุตาภรณ์, ผศ.ดร.

อาจารย์ประจำ

พระครูอัครศีลวิสุทธิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูภัทรจิตตาภรณ์, ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.มนัสพล ยังทะเล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

อาจารย์อัมพร เจือจันทร์

ประธานหลักสูตร

พระครูวิริยธรรมานุศาสก์, ดร.

อาจารย์ประจำ

พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์พิพัฒน์ภาศน์ บุญเทียน

อาจารย์ประจำ

พระมหาประทีป กิตฺติภทฺโท, ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระชรันดร์ ธีรวโร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ลัดดา ปานุทัย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์เฉลิม เขื่อนทองหลาง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระอธิการสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์จำนงค์ ปุผาลา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล

ประธานหลักสูตร

พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท, ผศ.ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ณัฏฐกานต์ หงษ์กุลเศรษฐ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ธนเดช เอื้อศรี

อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

อาจารย์ไพรัตน์ เอิบสำโรง

ประธานหลักสูตร

พระครูสังฆรักษ์สวัสดิ์ อภินนฺโท

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระอินทร์นุช สุวณฺโณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ภูดิส นอขุนทด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข

อาจารย์ประจำ

หลักสูตรพระพุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน

ประธานหลักสูตร

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.สิรภพ สวนดง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรพระพุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.

ประธานหลักสูตร

พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.เสรี ศรีงาม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ประวิทย์ บุญใจ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.สงวน หล้าโพนทัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรพระพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ดร.สิรภพ สวนดง

ประธานหลักสูตร

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.สงาน หล้าโพนทัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร