วันอังคาร, มีนาคม 21, 2023

สาขาวิชาพระพุทศาสนา

พระครูใบฏีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท, ผศ.ดร.

ประธานหลักสูตร

พระครูอัครศีลวิสุทธิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูภัทรจิตตาภรณ์, ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.มนัสพล ยังทะเล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางสาวโสระยา ไทยอัฐวิถี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

พระครูปริยัติธรรมานุศาสก์

ประธานหลักสูตร

พระครูวิริยธรรมานุศาสก์, ดร.

อาจารย์ประจำ

ผศ.อัมพร เจือจันทร์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์พิพัฒน์ภาศน์ บุญเทียน

อาจารย์ประจำ

พระมหาประทีป กิตฺติภทฺโท, ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระชรันดร์ ธีรวโร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก

ประธานหลักสูตร

รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระอธิการสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท, ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาสิงขร ปริยัติเมธี, ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล

ประธานหลักสูตร

พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท, ผศ.ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ณัฏฐกานต์ หงษ์กุลเศรษฐ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ธนเดช เอื้อศรี

อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

อาจารย์ไพรัตน์ เอิบสำโรง

ประธานหลักสูตร

พระอินทร์นุช สุวณฺโณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข

อาจารย์ประจำ

หลักสูตรพระพุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร.

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรพระพุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, ผศ.ดร.

ประธานหลักสูตร

ดร.เกรียงไกร พินยารัก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.

ประธานหลักสูตร

หลักสูตรพระพุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

พระครูปลัดนิเวช ชินวโร, ดร.

ประธานหลักสูตร

หลักสูตรพระพุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

พระสมห์ธงชัย สุนฺทราจาโร, ดร.

ประธานหลักสูตร

หลักสูตรพระพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน

ประธานหลักสูตร

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรพระพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

ดร.เกรียงไกร พินยารัก

ประธานหลักสูตร

https://www.padslakecounty.org/wp-content/uploads/rekomendasi-situs-slot-gacor-gampang-menang/

https://orbitatechnology.com.co/wp-includes/slot-gacor/

https://threeguru.com/wp-content/uploads/situs-slot-gacor-gampang-menang/

https://consultarsaldodetarjetavisavalealimentos.com.ar/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang/

https://volpeuomo.it/

https://worthingtongalleries.com/SG/

https://ihealzy.com/wp-includes/slot-gacor/

https://triviatodayanswers.com/wp-includes/slot-gacor/

https://www.ippoedixon.com/wp-content/uploads/sg/

https://equimedicyfisioterapia.com/wp-includes/slot-gacor/

https://razatechofficial.com/wp-includes/slot-bonus/

https://almanhaperfumes.com/wp-includes/situs-slot-gacor/

https://tribunadovale.com.br/wp-includes/slot-gacor/

https://remacarts.shop/

https://kokoss.ro/wp-includes/slot-gacor/

Situs Slot Gacor

https://almanhaperfumes.com/wp-includes/situs-slot-gacor/

https://rumahasyam.com/sbobet88/

https://threeguru.com/wp-content/uploads/slot-bonus-new-member/

https://universalremotescode.com/slot-gacor/

https://distribuidoradragon.com/slot-bonus/

https://ecoqld.com/slot-bonus/

https://quotestube.com/wp-includes/bocoran-situs-slot-gacor/

https://accespedia.com/wp-content/uploads/slot-bonus/

https://citi.edu.mn/wp-includes/link-slot-gacor-terbaru/