ภาพกิจกรรม : การประคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต มจร โคราช

0
39

การประคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๖
นำโดย
รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี
พระมหาคำพันธ์ ปภากโร, ผศ.ดร.
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ