รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖

0
1065

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖
ฟรี ! สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ไม่มีค่าสมัคร

(คลิก เว็บลิงค์สมัครเรียน)
—————–
        #รับสมัครเรียนต่อ ป.เอก มจร.โคราช
        #รับสมัครเรียนต่อ ป.โท มจร.โคราช
        #รับสมัครเรียนต่อ ป.ตรี มจร.โคราช
—————-
        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566
ระดับปริญญาตรี เปิดรับ 5 สาขาวิชา
        1.พระพุทธศาสนา(พธ.บ.)  (คลิก ลิงค์รายละเอียดในสาขาวิชา)
        2.การสอนภาษาไทย(ค.บ.)  (คลิก ลิงค์รายละเอียดในสาขาวิชา)
        3.ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)  (คลิก ลิงค์รายละเอียดในสาขาวิชา)
        4.รัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.)  (คลิก ลิงค์รายละเอียดในสาขาวิชา)
        5.การจัดการเชิงพุทธ(พธ.บ.)  (คลิก ลิงค์รายละเอียดในสาขาวิชา)
ระดับปริญญาโท เปิดรับ 4 สาขา
        1.พระพุทธศาสนา(พธ.ม.)  (คลิก ลิงค์รายละเอียดในสาขาวิชา)
        2.ปรัชญา(พธ.ม.)  (คลิก ลิงค์รายละเอียดในสาขาวิชา)
        3.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ร.ม.)  (คลิก ลิงค์รายละเอียดในสาขาวิชา)
        4.การจัดการเชิงพุทธ(พธ.ม.)  (คลิก ลิงค์รายละเอียดในสาขาวิชา)
ระดับปริญญาเอก เปิดรับ 2 สาขา
        1.พระพุทธศาสนา(พธ.ด.)  (คลิก ลิงค์รายละเอียดในสาขาวิชา)
        2.ปรัชญา(พธ.ด)  (คลิก ลิงค์รายละเอียดในสาขาวิชา)
วิธีการสมัครเรียน
        1.ศึกษารายละเอียดหลักสูตรที่จะสมัครที่เว็บไซต์ www.regweb.mcu.ac.th
        2.สมัครเรียนออนไลน์ ที่เว็บลิงค์ https://forms.gle/wMCi9KedNu3BH2Q26
3. กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ถูกต้องตามจริงแล้วคลิ๊กส่ง
        4. เอกสารการสมัครเรียน (คลิก เอกสารใบสมัคร)

ติดต่อยื่นสมัครที่ฝ่ายรับสมัครนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ถนนชาติพัฒนา ตำบลหัวทะเล  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ 30000
โทร.061-019-8765 หรือ 086-251-6400
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566