ภาพกิจกรรม : การต้อนรับรักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตนครรชสีมา

0
15

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้แสดงความยินดีต้อนรับ และมุทิตาสักการะ พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์, ดร. ได้ดำรงตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา