ภาพกิจกรรม : โครงการารจัดทำแผนปฏิบัติการการบริการวิชาการแก่สังคม-ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการการบริการวิชาการแก่สังคม วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ID : 913 3482 4810 Passcode : 781184

0
64