ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพฯ เลขที่ ๑๑ / ๒๕๖๑

0
316

ประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน
เลขที่ ๑๑ / ๒๕๖๑

****ขายทอดตลาดพัสดุ 2561****