ราชกิจจานุเบกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

0
115

ราชกิจจานุเบกษา 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ราชกิจจานุเบกษา มาตรฐานการศึกษาอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

http://www.mratchakitcha.soc.go.th/