โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรทัศนศึกษาดูงานวัดด่านใน และวัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุดทด จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

0
142

สาขาวิชาพระพุทธศาสนาร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สร้างสรรค์จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรทัศนศึกษาดูงานวัดด่านใน และวัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุดทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อบริการวิชาการทางสังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในรายวิชาพระพุทธศาสนากับสังคมไทย  พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์  ธรรมะภาคปฏิบัติ เป็นต้น มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีและยากจนจำนวน ๑๒ ทุนพร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬา โดยได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากพระเดชพระคุณ พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่นดียิ่ง และให้โอวาทแก่คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนารวมทั้งสิ้นประมาณ  ๘๐ รูป/คน โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “การเรียนรู้ที่ดี ต้องมีทิศ มีทาง เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีหลัก มีเป้าหมาย และทำจริงๆ เพราะทุกคนต้องขยันฝึก ขยันขวนขวายหาวิชาความรู้ และเข้าใจสถานะของตนเองว่าดีพอที่จะก้าวไปอย่างมีทิศ  มีทาง”จากนั้นทางคณะฯ ได้ออกเดินทางโดยรถบัส ไปยังวัดบ้านไร่ เพื่อไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณและวิหารวิทยาคม อุทยานธรรมวัดบ้านไร่ เพื่อได้น้อมรำลึกที่พระเดชพระคุณพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ) ที่พระเดชพระคุณท่านได้มอบเงินสร้างอาคารเรียนมหาจุฬา วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นจำนวนเงินกว่า ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. คณะฯ ได้เดินทางกลับถึงมหาจุฬา วิทยาเขตนครราชสีมาโดยสวัสดิภาพ