มหาวิทยาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จัดแนะแนว นิเทศการศึกษา จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) จากโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอีสานใต้ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ เข้าชมจำนวนนับหมื่นคน