กลุ่มมดงานจัดเตรียมสถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านก…

0
86

[ad_1]
กลุ่มมดงานจัดเตรียมสถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 21 มิ.ย. 60 ณ มจร วิทยาเขตนครราชสีมา

[ad_2]

Facebook : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา