การประชุมสัญจรคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่๑/๒๕๖๐

0
192

การประชุมสัญจรคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา