ระบบบริหารจัดการจัดการหลักสูตร (e-TQF) และระบบแฟ้มสะสมผลงาน (e-Portfoio) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

0
11

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการจัดการหลักสูตร (e-TQF) และระบบแฟ้มสะสมผลงาน (e-Portfolio)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒