คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมรับฟ…

0
55


คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมรับฟังการเสวนา
15 ก.ย. 60

Facebook : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา