คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมรับฟ…

0
65

[ad_1]
คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมรับฟังการเสวนา
15 ก.ย. 60[ad_2]

Facebook : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา