#น้อมถวายมุทิตา ๖ กันยายน ๒๕๖๐ อายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี พรรษา ๕๔ พระครูญาณิสสรคุณ จอ….

0
30

[ad_1]
#น้อมถวายมุทิตา
๖ กันยายน ๒๕๖๐ อายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี พรรษา ๕๔ พระครูญาณิสสรคุณ จอ.ชพ. (สมร ญาณิสฺสโร/ชากัน) เจ้าคณะอำแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา, เจ้าอาวาสวัดศาลาหนองขอน, องค์อุปถัมภ์ มจร วิทยาเขตนครราชสีมา พระเดชพระคุณเกิด พ.ศ.๒๔๘๕ บ้านดงเค็ง ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม


[ad_2]

Facebook : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา