#น้อมถวายมุทิตา ๖ กันยายน ๒๕๖๐ อายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี พรรษา ๕๔ พระครูญาณิสสรคุณ จอ….

0
19


#น้อมถวายมุทิตา
๖ กันยายน ๒๕๖๐ อายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี พรรษา ๕๔ พระครูญาณิสสรคุณ จอ.ชพ. (สมร ญาณิสฺสโร/ชากัน) เจ้าคณะอำแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา, เจ้าอาวาสวัดศาลาหนองขอน, องค์อุปถัมภ์ มจร วิทยาเขตนครราชสีมา พระเดชพระคุณเกิด พ.ศ.๒๔๘๕ บ้านดงเค็ง ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
Facebook : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา