วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 พระเดชพระคุณพระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตรวจเ…

0
23


วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
พระเดชพระคุณพระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและติดตามควบคืบหน้าสถานที่ในการจัดสร้างห้องสมุดพระราชปวราจารย์ (รศ.ดร.ณรงค์ จิตฺตโสภโณ ป.ธ.๘) ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตศึกษารัชดานุสรณ์ มจร วิทยาเขตนครราชสีมา
Facebook : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา