วันอาทิตย์, กรกฎาคม 3, 2022

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร ป.บส. (หลักสูตร 1 ปี)

 1. เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม
 2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 3. เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นโท/เอก

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 1. สำเนาวุฒิการศึกษา   1   ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน   1  ฉบับ
 3. สำเนาหนังสือสุทธิ      1  ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว    3   รูป
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ       1  ฉบับ
 7. สำเนาตราตั้งตำแหน่งทางคณะสงฆ์   1  ฉบับ

(หลักฐานการสมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้อง)

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร ป.สศ. (หลักสูตร 1 ปี)

 1. เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม
 2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 3. เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นโท/เอก

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 1. สำเนาวุฒิการศึกษา   1   ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน   1  ฉบับ
 3. สำเนาหนังสือสุทธิ      1  ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว    3   รูป
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ       1  ฉบับ
 7. สำเนาตราตั้งตำแหน่งทางคณะสงฆ์   1  ฉบับ

(หลักฐานการสมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้อง)