๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ คณะสังคมศาสตร์ ทำการสอบคัดเลือกคุณสมบัติเข้ารับการศึกษา

0
96

๒๔ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ คณะสังคมศาสตร์ ทำการสอบคัดเลือกคุณสมบัติเข้ารับการศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ