ขอเชิญอาจารย์​ร่วมส่งผลงานทางวิชาการ​และ​เข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “พุทธนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน”

0
58

📌📃

เนื่องในโอกาสครบ 40 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ประสานงาน : พระมหาสมชาย ขนฺติสรโณ โทร. 061449745 เรวดี จรรยา โทร.​ 0845497461
📃ส่ง​ผลงาน​ทางวิชาการ​ได้ที่ https://shorturl.asia/ua1LA หรือ https://bit.ly/3BCQefx