สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ดำเนินการจัดทำสัญญาวิจัยประจำปี 2566 ให้กับนักวิจัย มจร ทั่วประเทศ

0
9

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ดำเนินการจัดทำสัญญาวิจัยประจำปี 2566 ให้กับนักวิจัย มจร ทั่วประเทศ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ดำเนินการจัดทำสัญญาวิจัยประจำปี 2566 ให้กับนักวิจัยภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ ที่ได้รับทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวนทั้งสิ้น 108 โครงการ
ในระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2565 โดยมี พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธานดำเนินการ
ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย