ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก

0
52

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก วิทยาเขตนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://nkr.mcu.ac.th/main/wp-content/uploads/2022/09/12092200.pdf